Vedtekter

                 Vedtekter for Operaens Ballettklubb

Vedtatt på generalforsamling 25. mars 1981 med endringer vedtatt på generalforsamlinger 12. mars 1986 og 11. mars 1987, samt årsmøter 22. februar 1990, 20. februar 1992, mars 1995, 16. mars 2010, 13. mars 2012, 12. mars 2013, 9. mars 2015, 21. mars 2017. og 22. mars 2018

 

 • 1 Formål

Operaens Ballettklubb (Ballettklubben) ble stiftet 4. september 1980 og er en åpen publikumsforening med tilknytning til Nasjonalballetten. I samarbeid med denne arbeider Ballettklubben for å fremme interessen for, og øke kunnskapen om ballett og dans hos publikum. Dette gjøres i form av medlemsmøter og forskjellige arrangementer hvor medlemmene blir nærmere kjent med dansere og ansatte ved Operaen og andre kunst – og kulturinstitusjoner.

Det er Ballettklubbens ambisjon årlig å dele ut et stipend til en av Nasjonalballettens dansere . Kriterier for tildeling utarbeides av styret.

 • 2 Medlemskap

Alle kan bli medlem av Ballettklubben. Det skal betales en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet, etter forslag fra Ballettklubbens styre. Kontingenten er lik for alle medlemmer.

Operaen tilbyr et eget ballettabonnement  for Ballettklubben og for medlemmer som tegner dette, er kontingenten inkludert i abonnementet.

 • 3 Årsmøtet

Årsmøtet er Ballettklubbens høyeste myndighet og ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må begrunnes skriftlig og være styre i hende minst 4 uker før årsmøtet.

Dagsorden for ordinært årsmøte:

 1. Konstituering
 2. Årsberetning
 3. Regnskap med revisjonsrapport
 4. Kontingent
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Styrets medlemmer velges for to år av gangen slik at:

 • Styreleder, kasserer og ett styremedlem velges det ene året
 • Sekretær og to styremedlemmer velges det andre
 • Ett varamedlem velges for ett år
 • To revisorer velges for ett år
 • Valgkomité med tre medlemmer velges for ett år

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 20 medlemmer krever det. Innkalling skal skje skriftlig, minst 30 dager i forveien, med opplysning om hva som skal behandles.

 • 4 Styret

Styret leder Ballettklubbens virksomhet i samsvar med vedtektene og vedtak gjort av årsmøtet. Ballettklubbens styre består av seks medlemmer og ett varamedlem som velges av årsmøtet. Nestleder velges av styret.

Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Varamedlemmet er til stede på styremøter, men har stemmerett bare som stedfortreder for et styremedlem. Det skal føres protokoll fra styremøtene.

 • 5 Økonomi

Klubbens regnskap skal revideres årlig, men revisorene kan når som helst be om innsyn i regnskapet. Årsberetning og revidert regnskap skal følge kalenderåret.

Ballettklubbens midler skal settes inn på rentebærende konto.

 • 6 Endring av vedtekter

Vedtektene kan bare endres av ordinært årsmøte med minst ⅔ flertall. Forslag til endringer må være styret i hende senest 4 uker før møtet.

 • 7 Oppløsning av Ballettklubben

Forslag om oppløsning kan fremmes av styret eller skriftlig av minst ¼ av Ballettklubbens medlemmer på ordinært årsmøte. Forslaget må vedtas med ⅔ flertall av fremmøtte medlemmer Vedtaket må deretter legges frem på ekstraordinært årsmøte og godkjennes på nytt med ⅔ flertall. Dersom minst 20 medlemmer sier seg villige til å drive Ballettklubben videre, kan den ikke oppløses.

Ved oppløsning velger det ekstraordinære årsmøtet et avviklingsstyre på 3 medlemmer.

Ballettklubbens midler tilfaller da Den Norske Opera og Ballett.