Vedtekter

Vedtekter for Operaens Ballettklubb

Vedtatt på Generalforsamling 25. mars 1981, med endringer vedtatt på general­forsamlinger 12. mars 1986 og 11. mars 1987, samt årsmøter 22. februar 1990, 20. februar 1992, 17. mars 1995, 16. mars 2010, 13. mars 2012, 12. mars 2013, og 9. mars 2015.

§1 Operaens Ballettklubb

(Ballettklubben) er en åpen og selvstendig publikumsforening med tilknytning til Den Norske Nasjonalballett. Den har som formål å knytte sterkere bånd mellom Nasjonalballetten og de som ønsker å vite mer om denne kunstform og dens bakgrunn.

Den skal utøve sin virksomhet dels i form av klubbmøter, dels ved tiltak i forbindelse med forestillinger på Operaen, og annet som Ballettklubbens styre får i stand. Dette skjer gjennom et nært samarbeid mellom Nasjonalballetten og Ballettklubbens styre.

Hvis forholdene tillater det, deler Ballettklubben årlig ut et stipend til en av Nasjonalballettens dansere. Kriterier for tildeling utarbeides av styret.

§ 2. Alle kan, på det grunnlag som § 1 nevner, bli medlemmer av Ballettklubben.

Det skal betales en årlig kontingent, som for hvert år fastsettes av årsmøtet, etter forslag fra Ballettklubbens styre. Kontingenten er den samme for alle medlemmer.

Operaen fastsetter antall medlemsforestillinger og pris for disse i samråd med styret. Medlemmene kan fritt benytte seg av disse.

§ 3. Ballettklubbens høyeste myndighet er årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 – seks – ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på det ordinære årsmøtet, må ledsages av en skriftlig begrunnelse og være styret i hende minst 4 – fire – uker før årsmøtet.

Alle medlemmer over 18 år har rett til å delta i forhandlingene og har stemmerett.

Dagsorden for ordinært årsmøte:

 1. Konstituering
 2. Beretning
 3. Regnskap med revisorrapport
 4. Kontingent
 5. Innkomne forslag
 6. Valg
  a) Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer velges for 2 – to – år. 3 varamedlemmer velges for 1 – ett – år. Styreleder, kasserer og et styremedlem velges det andre året. Varamedlemmene velges hvert år.
  b) 2 revisorer velges hvert år.
  c) Valgkomité på 3 medlemmer velges hvert år.

§ 4. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 20 – tyve – medlemmer krever det.

Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig minst 30 – tretti – dager i forveien, og senest 6 – seks – uker etter at styret har fått henstilling om det. Innkallingen skal opplyse om hva som ligger til grunn for møtet, og ved møtet behandles bare det som er oppgitt i innkallingen.

§ 5. Styret leder Ballettklubbens virksomhet i samsvar med vedtektene og vedtak gjort av årsmøtet. Det skal ha sitt sete i Oslo.

Styrelederen eller nestlederen sammenkaller til styremøter, som også varamedlemmene skal innkalles til. Om minst to av styrets medlemmer ønsker det, skal styremøte også sammenkalles. Ved styremøtene skal det føres protokoll.

Styret er vedtaksdyktig når styreleder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er tilstede. Ved likt stemmetall avgjør styrelederens, eventuelt nestlederens, stemme. Varamedlemmene har bare stemmerett når de er stedfortredere for et styremedlem. Styret har rett til å bestride løpende utgifter og kostnader ved møter og sammenkomster av Ballettklubbens midler. Styrelederen eller nestlederen leder styremøtene og fordeler arbeidsoppgaver mellom styremedlemmene.

Styreleder har signaturrett alene.

§ 6. Ballettklubbens virksomhet skal følge kalenderåret.

Klubbens regnskap skal forelegges revisorene minst en gang om året, men revisorene kan når som helst forlange å se regnskapene. Beretning og revidert regnskap skal sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet. Ballettklubbens midler skal innsettes på rentebærende konto.

§ 7. Vedtektene kan bare endres av ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

Forslag om slike endringer må være styret i hende seneste 4 – fire – uker før møtet.

§ 8. Forslag om oppløsning av Ballettklubben kan bare forelegges på et ordinært årsmøte.

Forslag om dette kan fremsettes enten av styret eller skriftlig av minst 1/4 av Ballettklubbens medlemmer. For å bli vedtatt, må forslaget få 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmer. Blir forslaget vedtatt, skal det legges fram for et ekstraordinært årsmøte så snart som mulig. Vedtaket om Ballettklubbens oppløsning sendes ut til medlemmene sammen med innkalling til det ekstraordinære årsmøtet. Dette må godkjenne vedtaket om oppløsning med det samme stemmetall som ovenfor nevnt. (Dersom minst 20 – tyve – medlemmer erklærer at de vil drive Ballettklubben videre, kan den ikke oppløses.) Dersom Ballettklubben blir besluttet oppløst, velger det ekstraordinære årsmøtet et avviklingsstyre på 3 medlemmer. Blir Ballettklubben oppløst, tilfaller dens midler Operaen.

Se styrets sammensetning her.

Operaens Ballettklubb logoen